Karolina Sawicka

adwokat

Specjalizuję się w sprawach z zakresu prawa autorskiego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa fotografii oraz muzyki. Na co dzień prowadzę kancelarię adwokacką na olsztyńskiej Starówce.
[Więcej >>>]

Potrzebujesz umowy, wezwania lub porady?

Stan zagrożenia epidemiologicznego a zadatek w sytuacji niewykonania umowy

Karolina Sawicka14 marca 202066 komentarzy

Od kilku dni wszyscy żyją jednym tematem. Koronawirus.

Wprowadzenie stanu epidemiologicznego w Polsce wiąże się z wieloma konsekwencjami, które odczuwamy i prywatnie i jako przedsiębiorcy. W moim przypadku zostały odwołane rozprawy w sądach na najbliższe dwa tygodnie. Ja odwołałam spotkania i zaproponowałam skype’a. W Twoim natomiast przypadku – być może odwołano wesele.

A to oznacza nic innego jak: nie dojdzie do wykonania umowy. 

W pierwszej kolejności zachęcam Cię do skorzystania z porady prawnej online, jeśli uważasz, że Twój problem jest złożony i poniższa lektura nie jest dla Ciebie wystarczająco pomocna np. w odzyskaniu zadatku. 

Jeśli natomiast masz kłopot z odzyskaniem zadatku wpłaconego dla hotelu, w którym planowałeś/aś pobyt zachęcam Cię do skorzystania z wzoru wezwania do zwrotu zadatku.

Nieważne, czy to niewykonanie umowy powstanie z powodu zakazu zgromadzeń powyżej 50 osób czy zamknięcia sali weselnej. Fakt jest jeden – niewątpliwie mamy do czynienia z sytuacją, o której mowa w art. 394 § 3 KC, który stanowi, że:

W razie rozwiązania umowy zadatek powinien być zwrócony, a obowiązek zapłaty sumy dwukrotnie wyższej odpada. To samo dotyczy wypadku, gdy niewykonanie umowy nastąpiło wskutek okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności albo za które ponoszą odpowiedzialność obie strony.

I tu właśnie mamy taką sytuację – żadna ze stron umowy nie ponosi odpowiedzialności za jej niewykonanie. Z tego też powodu, jesteś zobowiązany/a do zwrotu zadatku. Bez marudzenia i bez kombinowania, czy aby na pewno wesele to zgromadzenie według ustawy Prawo o zgromadzeniach, albo czy aby na pewno sala weselna musiała zostać zamknięta.

Łatwiej będzie nam to przebrnąć, jeśli uruchomimy w sobie wszelkie pokłady zrozumienia, dobra i rozwagi.

Trzymajcie się zdrowo!

EDIT [Treść dodana 17 marca 2020 r. w związku z masą wątpliwości i pytań] 
Uwaga wpis długi – tylko dla wytrwałych i dociekliwych 🙂

Biję się w pierś za to, że potraktowałam temat zbyt pobieżnie. Poniżej nieco bardziej wnikliwa analiza obecnej sytuacji, w której zostali postawieni fotografowie, pary młode oraz właściciele sal weselnych i restauracji.

Zacznę od podstaw.

SŁÓW KILKA O ZADATKU

Przez zadatek rozumie się zazwyczaj sumę pieniężną daną czy zawarciu umowy. Może mieć różne konsekwencje: zaliczka na poczet przyszłego świadczenia, znak zawarcia umowy, zabezpieczenie (kaucja), odstępne lub sankcja na wypadek niewykonania umowy przez jedną ze stron.

W wypadku niewykonania umowy albo jej nienależytego wykonania przez dłużnika wierzyciel może – bez wyznaczenia dodatkowego  terminu – od umowy odstąpić i zatrzymać zadatek, a jeżeli sam go dał, może żądać dwukrotności tej sumy. Aby żądać zadatku wystarczy, że strona przeciwna nie wykonała zobowiązania wynikającego w umowy. Nie jest konieczne formalne od niej odstąpienie. 

Nieco sporna jest kwestia czy uprawnienie do zachowania zadatku lub żądania jego dwukrotności powstaje niezależnie od przyczyn, które spowodowały niewykonanie umowy, czy też ów niewykonanie powinno być następstwem okoliczności, za które dłużnik ponosi odpowiedzialność. Powszechnie jednak – za tle orzecznictwa i judykatury – przyjmuje się, że powinny to być okoliczności zawinione. 

CZĘŚCIOWE WYKONANIE UMOWY

Jeśli doszło do częściowego wykonania umowy (np. wykonano sesję narzeczeńską), zadatek w odpowiedniej proporcji podlega albo zaliczeniu na poczet świadczenia głównego albo zwrotowi. Zaliczenia dokonuje się w kwocie odpowiedniej do stopnia wykonania umowy. Dopiero pozostała kwota – lub jej dwukrotność – podlega zwrotowi na rzecz drugiej strony. 

Przykład: wynagrodzenie umowne: 6000 zł. Przedmiot umowy: sesja narzeczeńska 1000 zł, ślub i wesele 4000 zł, sesja plenerowa 1000 zł. Zadatek: 2000 zł. Zaliczamy wobec tego 1000 zł na poczet wynagrodzenia za wykonanie sesji narzeczeńskiej. Pozostały 1000 zł oddajemy. 

ZWROT ZADATKU

W wypadku:

  1. rozwiązania umowy na podstawie zgodnego oświadczenia woli stron albo w innym trybie (np. przez sąd), 
  2. nieważności umowy, 
  3. niewykonania jej z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od stron, 
  4. niewykonania jej z przyczyn, za które odpowiedzialność ponoszą obie strony

zadatek podlega zwrotowi. 

CIĘŻAR DOWODU

Ciężar dowodu wykazania okoliczności, które spowodowały niewykonanie zobowiązania spoczywa na dłużniku, czyli na tym, kto dochodzi zwrotu zadatku albo pozwanym o zapłatę jego dwukrotności. 

DATA WYMAGALNOŚCI ROSZCZENIA

Data rozwiązania umowy to jednocześnie data wymagalności roszczenia o zwrot zadatku. 

ORZECZNICTWO DOTYCZĄCE NIEWYKONANIA

UMOWY Z PRZYCZYN NIEZALEŻNYCH: 

  1. Wyrok SN z dnia 27.01.2000 r. II CKN 719/98: “Wygaśnięcie obowiązku zapłaty dwukrotnej sumy zadatku, mimo niewykonania umowy, ustawodawca powiązał z każdą okolicznością skutkującą niewykonanie umowy, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności (art. 394 § 3 KC), a nie tylko z niemożliwością świadczenia (art. 475 § 1 KC).”
  2. Wyrok SN z dnia 23.02.2001 r. II CKN 314/99: „W razie niewykonania zobowiązania zawarcia umowy przyrzeczonej na skutek okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, zadatek wręczony przy zawarciu umowy przedwstępnej powinien być zwrócony.” W tym przypadku była to umowa przedwstępna zakupu mieszkania. Pozwani nie zbyli w czasie własnego mieszkania z braku chętnych do jego zakupu, a tym samym nie zgromadzili środków na zakup nowego mieszkania. Sąd uznał, że niewykonanie umowy nastąpiło z przyczyn od nich niezależnych.
  3. Wyrok SN z dnia 21.05.2005 r., V CK 577/04: “Zatrzymać zadatek lub żądać sumy dwukrotnie wyższej można jedynie wtedy, gdy wyłączną odpowiedzialność za niewykonanie zobowiązania ponosi druga strona. Wynika to z art. 394 § 3 KC, zgodnie z którym jeżeli niewykonanie umowy nastąpiło wskutek okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności albo za które ponoszą odpowiedzialność obie strony, to zadatek powinien być zwrócony, a obowiązek zapłaty sumy dwukrotnie wyższej ­odpada.”

SIŁA WYŻSZA

Jeśli lubisz definicje ustawowe, tutaj muszę Cię rozczarować. Brak jest definicji ustawowej siły wyższej.

Dla przykładu:

  1. Kodeks postępowania administracyjnego traktuje siłę wyższą jako zdarzenie o charakterze przypadkowym lub naturalnym (żywiołowym), nie do uniknięcia, takim, nad którym człowiek nie panuje. Należą do nich zwłaszcza zdarzenia o charakterze katastrofalnych działań przyrody i zdarzenia nadzwyczajne w postaci zaburzeń życia zbiorowego, jak wojna czy zamieszki krajowe. Siłę wyższą należy rozumieć jako zdarzenia i okoliczności, których strona nie mogła przewidzieć lub których nie mogła przezwyciężyć. (Art. 189e KPA, red. Hauser 2020, wyd. 6/Stankiewicz).
  2. Kodeks pracy traktuje siłę wyższą jako zdarzenie zewnętrzne, które ma charakter nadzwyczajny i któremu nie można zapobiec. Należą do nich katastrofy przyrodnicze, np. powodzie, huragany, trzęsienia ziemi, epidemie oraz nadzwyczajne zaburzenia życia zbiorowego, np. wojny, rozruchy społeczne. Między zdarzeniem o charakterze siły wyższej a niemożnością dochodzenia roszczenia musi zachodzić związek przyczynowy. (Art. 293 KP red. Walczak 2020, wyd. 30/A. i M. Telec).
  3. Kodeks cywilny traktuje siłę wyższą jako zdarzenie charakteryzujące się nadzwyczajnością, przemożnością (tj. niemożliwością przeciwstawienia się) oraz zewnętrznością. Czasami również i nieprzewidywalnością. Według Kodeksu cywilnego siła wyższa to nie tylko zdarzenie o charakterze naturalnym  np. trzęsienie ziemi, powódź, huragan, ale także zdarzenie przybierające postać aktu zbrojnego, w tym też m.in. aktu terrorystycznego. Siła wyższa to również, w pewnych wyjątkowych okolicznościach, działania władzy publicznej, które przez swój charakter wykluczają możliwość przeciwstawienia się im przez jednostkę. Mogą tu więc wchodzić w grę nakazy władzy publicznej przybierające postać normatywną przepisu prawa.  Za przejaw siły wyższej można w pewnych okolicznościach uznać również zdarzenia mające postać gwałtownych, nagłych i przybierających dużą skalę protestów społecznych – strajków i manifestacji. (Art. 435 KC T. I red. Pietrzykowski 2018, wyd. 9/Safjan).

Na tle przywołanych stwierdzeń zawartych w komentarzach do w/w ustaw można przyjąć, że wybuch epidemii koronawirusa jest zdarzeniem o charakterze siły wyższej.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 

z dn. 13.03.20 r. 

W SPRAWIE OGŁOSZENIA NA OBSZARZE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

Rozporządzenie znajdziesz o tu: <<KLIK>>

WESELE JAKO ZGROMADZENIE

W § 9 Rozporządzenia wprowadzono zakaz zgromadzeń, w których liczba uczestników przekracza 50. 

Zerknijmy do Prawa o zgromadzeniach, do którego odwołuje się Rozporządzenie.

Czy wobec tego wesele to zgromadzenie według powołanej ustawy?
NIE.

Dlaczego?

Po pierwsze, nie odbywa się na otwartej przestrzeni, ponieważ tą jest przestrzeń dostępna dla szerokiego grona przypadkowych osób.

Po drugie, wesele jest dostępne dla określonych imiennie osób.

Po trzecie, wesele nie odbywa się w celu odbycia wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych. Co prawda zdarza się, że po paru “głębszych” niejeden wujek wygłasza peany na temat funkcjonowania państwa, niemniej jednak cel w rozumieniu w/w ustawy nie może w ten sposób zostać spełniony 🙂

Czyli można przyjąć, że zakaz ustanowiony rozporządzeniem Ministra Zdrowia nie obejmuje wesel. Hura! 🙂

Oh wait…

Weźmy pod uwagę jeszcze tzw. ratio legis ustawodawcy, co oznacza nic innego jak sens ustawy (czy innego aktu normatywnego). Można bowiem przyjąć, że zamiarem Ministra Zdrowia nie było wyłączenie spod zakazu wesel, a szeroko pojęta ochrona zdrowia i życia w związku z pandemią koronawirusa. Bierzemy od uwagę cel wyższy, jaki przyświecał ustawodawcy.

Jeśli nawet uznać, że ten cel nijak się ma do przyjęć weselnych to weźmy pod lupę kolejne zakazy ustanowione rozporządzeniem.

I tak znajdziemy tam: 

Z polskiego na nasze: jeśli wesele odbywa się w restauracji czy domu weselnym z własną kuchnią – jest objęte zakazem. Taka działalność jest sklasyfikowana w podklasie 56.10 bez dwóch zdań.

Czyli: właściciel restauracji lub domu weselnego nie może spełnić świadczenia wskutek siły wyższej – z przyczyn od niego niezależnych.

Jeśli z kolei wesele obsługuje firma cateringowa, to mamy co prawdą podklasę nieobjętą zakazem (56.21), ale ponownie powinniśmy odwołać się do ratio legis ustawodawcy. Śmiem wysnuć wniosek, że Minister Zdrowia nie miał na celu wyłączenia spod zakazu firm cateringowych. Jest to jednak mój wniosek i nie twierdzę, że jest on jedynym słusznym. Co sprawa – to inne okoliczności.

Dalej w § 5 rozporządzenia mamy: 

“W okresie, w którym mowa w § 1, ustanawia się czasowe ograniczenie prowadzenia przez przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności:

Czy sala weselna to sala taneczna? W głównej mierze tak 🙂

I tak dochodzimy do odpowiedzi na pytanie czy w okresie od 15 marca 2020 r. do odwołania jest możliwe zorganizowanie wesela? 

Nie.

Pamiętaj proszę, że mówię o weselu, a nie o ślubie.

WESELE A ŚLUB

Ślub z kolei również boryka się z pewnymi trudnościami (ograniczenia w Urzędach Stanu Cywilnego), ale może zostać przeprowadzony (na jakich warunkach to już trzeba sprawdzić na stronie właściwego USC). Natomiast ślub kościelny ma jeszcze większy problem, ponieważ rozporządzenie wprowadza ograniczenia w sprawowaniu kultu religijnego w miejscach publicznych, w tym w budynkach i innych obiektach kultu religijnego. Teoretycznie jednak jest możliwe jego przeprowadzenie, o ile liczba uczestników nie będzie przekraczać 50 osób.

A teraz przyszedł czas na Wasze pytania, które zebrała Paulina Drozda z DID SHOP.

1. Zadatek zwracamy jeśli żadna ze stron nie ponosi winy za okoliczności. Co oznacza że przyczyny są niezależne (tzw. siła wyższa) ?

Odpowiedź już została udzielona powyżej. Można uznać, że pandemia koronawirusa jest siłą wyższą.

2. Czy wesele to zgromadzenie? Jeśli nie, to czy jego odwołanie/przesunięcie jest czynnikiem niezależnym od pary młodej? Czy rozwiązanie umowy w takim wypadku jest zawinione, czy niezawinione przez parę?

Wesele to nie zgromadzenie, jednak jak wskazano wyżej, nie może ono zostać przeprowadzone. Jego odwołanie następuje z przyczyn niezawinionych ani po stronie pary młodej ani po stronie właściciela restauracji czy domu weselnego. Jest to sytuacja, w której mówi art. 394 § 3 KC.

3. Jeżeli klient zaproponuje zmianę terminu, a fotograf nie ma go dostępnego, to z czyjej winy jest rozwiązanie umowy?

I tu pojawia się problem. Najlepiej byłoby poszukać odpowiedniego zastępstwa… Moim zdaniem jednak, do rozwiązania umowy w tym przypadku również dochodzi wskutek okoliczności niezawinionych po obu stronach. Czyli ponownie: art. 394 § 3 KC.

4. Czy odmowa wykonania zlecenia przez fotografa spowodowana zagrożeniem epidemiologicznym jest winą fotografa?

Moim zdaniem nie. Fotograf może powoływać się na siłę wyższą, jaką jest pandemia koronawirusa i w związku z tym zachodząca obawa o życie i zdrowie własne oraz bliskich.

5. Czy jeśli para rozwiąże umowę  z przyczyn niezawinionych, ale w dniu ślubu będzie on możliwy do przeprowadzenia (zakazy miną), to nadal trzeba zwrócić im zadatek? Wiążący jest moment rozwiązania, czy moment kiedy miałaby być wykonana umowa?

To zależy od tego jak porozumieją się strony umowy. Zadatek powinien podlegać zwrotowi w momencie rozwiązania umowy (czyli wówczas kiedy para młoda odwołuje wesele i informuje o tym fotografa). Jednak wskazanym byłoby porozumieć się co do terminu jego zwrotu i zaproponować np. przeczekanie obecnej sytuacji o miesiąc lub dwa. Trudno przewidzieć do kiedy zakazy będą trwać. Moim skromnym zdaniem, z uwagi na dość liczne obietnice rządu w zakresie pomocy przedsiębiorcom, formalne zakazy nie bedą trwać zbyt długo. Po to aby uniemożliwić przedsiębiorcom powoływanie się na prawną niemożność prowadzenia działalności i wynikające stąd straty. Subiektywne poczucie zagrożenia zapewne nie będzie wystarczające dla uznania, że przedsiębiorca jest uprawniony do wspomnianych świadczeń, ulg czy odroczeń płatności. Ale jest to jedynie moje zdanie. W obecnej sytuacji nie pozostaje nam nic innego jak wstrzymać się z decyzjami co do uroczystości mających miejsce w miesiącach następujących po marcu.

6. Jeśli któryś z usługodawców pary rozwiąże z nimi umowę (np. sala) to jest to niezależny czynnik?

W obecnej sytuacji tak. Z powodów wskazanych wyżej, a określonych w rozporządzeniu.

7. Gdy jestem na ślubie i u jednej lub kilku osób wykryto wirusa. Wszyscy biesiadnicy dostają kwarantannę na 14  dni – w tym ja, a mam zaplanowane kolejne śluby. Czy pary, u których nie będzie mnie na zleceniu mogą żądać podwójnego zadatku lub innego zadośćuczynienia?

Osobiście byłabym wdzięczna fotografowi za to, że nie stawi się na moim ślubie 🙂 Moim zdaniem odpada żądanie podwójnego zadatku, bowiem niewykonanie umowy następuje z powodu siły wyższej – niezawinionej po stronie fotografa. Co więcej, niestosowanie się do zaleceń kwarantanny może skutkować nałożeniem  grzywny do 5 tys. zł. Niemniej jednak, wskazanym byłoby aby fotograf zrobił wszystko co w jego mocy, aby zapewnić zastępstwo (i najlepiej, aby potrafił w razie czego wykazać te starania przed sądem, a mam tu na myśli maile, printscreeny z wiadomości na messanger etc.)

Na koniec chciałabym przytoczyć pewien motyw działania jednego z fotografów, który niezwykle mi się podoba i uważam, że jest super stosowny oraz na tę chwilę – najlepszy. 

Fotograf wysyła  parom młodym “uspokajający mailing” sugerujący poczekanie z decyzjami do końca marca, informujący o jego chęci niesienia pomocy i wspólnego szukania rozwiązań.

Fotograf na forum napisał, że jedna para zarezerwowała awaryjnie sierpniowy czwartek i że jeśli na 6 zaplanowanych na maj/czerwiec ślubów będzie zmuszony oddać kilka zadatków to świat się nie zawali. Poza tym zwrócił również uwagę na to, że para młoda nie po to organizowała całość  wesela, żeby ot tak sobie z niego zrezygnować. Zapewne będą te wesela i śluby przekładać. Jeśli będzie  miał zajęty drugi termin to poprosi kogoś z Was z wolnym terminem o wykonanie zlecenia.

A na koniec dodał, że para młoda jest jeszcze bardziej pogubiona w obecnej sytuacji, bo nie ma anonimowych grup wsparcia, takich jak dla fotografów 🙂

 

I tym akcentem kończę ten turbo długi wpis.

Zachęcam Was przede wszystkim do zachowania spokoju, zrozumienia i rozmów.

Jeśli po lekturze wpisu nadal nie macie pewności co do rozwiązania sytuacji, w jakiej się znaleźliście, zachęcam do skorzystania z porady prawnej online.

Jeśli Twój problem dotyczy zadatku wpłaconego na rzecz hotelu, w którym planowałeś/aś pobyt, zachęcam Cię do skorzystania z wzoru wezwania do zwrotu zadatku.

Trzymajcie się w tych trudnych czasach! Piona! 

Karolina

Photo by visuals on Unsplash

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 889 010 608e-mail: kontakt@prawyprofil.pl

{ 66 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

MARCIN 14 marca, 2020 o 15:12

Dzień dobry. Jestem fotografem ślubnym. Mam pytanie. A propos oddania zadatku w związku z Koronawirusem, co w sytuacji kiedy już poniosłem koszty w związku z odwołanym ślubem – wykonałem sesję narzeczeńską. Czy muszę mimo to zwrócić cały zadatek czy pomniejszyć go o koszt wykonania sesji narzeczeńskiej i obróbki jej? Pozdrawiam, M.S.

Odpowiedz

Karolina Sawicka 14 marca, 2020 o 15:53

Dzień dobry Panie Marcinie, zadatek w takiej sytuacji można zaliczyć na poczet zapłaty za wykonane już świadczenie (sesja narzeczeńska) i zwrócić parze pozostałą kwotę. Pozdrowienia, Karolina

Odpowiedz

Michał 14 marca, 2020 o 15:28

Jeśli klient zamówił fotografię ślubną – to nie jest to jednoznaczne przecież z weselem itp.
Równie dobrze może to być przyjęcie w domu na 12 osób. Więc za bardzo nie rozumiem aby ten argument tyczył się fotografów. Bardziej sale weselne. To samo z pozostałymi usługami. Zamawiasz zespół to nie podajesz ile osób będzie. Zamawiasz dekorację kościoła to też nie deklarujesz czy będą trzy czy sto osób w kościele..
Proszę o doprecyzowanie 🙂

Odpowiedz

Karolina Sawicka 14 marca, 2020 o 15:59

Dzień dobry, nigdzie nie napisałam, że sprawa zwrotu zadatku dotyczy tylko fotografii ślubnej. Wspomniałam o weselach, bo to akurat ma miejsce – sporo imprez na marzec/kwiecień jest odwoływanych. Nie wiem, może ja do końca nie rozumiem Pana komentarz. To od tego siedzenia w domu 🙂

Odpowiedz

Darek 15 marca, 2020 o 21:33

Doprecyzuje pytanie kolegi. Podpisując umowę nie wnikamy czy wesel na 100 czy 50 osób. Co się dzieje jesli klient rezygnuje z usługi video i foto bo zamiast wesela na 150 osób robi przyjęcia na 50 i mu się nie bardzo chce zamawiać droga usługę foto video i z nas rezygnuje to nie sadze ze jest to podstawa zwrotu zadatku.
I kolejne jeśli już tez zadatek będziemy musieli zwracać to czy jest określony jakiś ustawowy czas na to, od daty rozwiązania umowy ?
Druga sprawa czy konieczność zwrotu zadatku nie wynika od tego czy będzie wprowadzony stan wyjątkowy? Bo przecież jeśli sala weselna odmawia zorganizowania przyjęcia , to jaki my mamy w tym odział to jest problem sali i młodej pary ze nie maja gdzie zrobić wesela .

Odpowiedz

Wiesław 14 marca, 2020 o 15:32

A co w sytuacji gdy sprawa dotyczy rezerwacji pobytu w hotelu- gdzie rezerwacji dokonaliśmy w dniu 04.03.2020 roku i wpłacony został zadatek w wysokości 1000,00 PLN co stanowi 50% całości za pobyt.
Mając na uwadze zagrożenia epidemiologicznego próbuję odwołać rezerwację i odzyskać zadatek.
Hotel upiera się, że funkcjonuje normalnie i nie chce anulować rezerwacji i zwrócić zadatku.
Czy hotel ma rację czy też ja próbując odzyskać ten zadatek?

Odpowiedz

Karolina Sawicka 14 marca, 2020 o 15:54

Dzień dobry, sama mam identyczną sytuację i probuję odzyskać pieniądze za rezerwację… Przeczytałam Pana maila, już odpisuję na priv. Pozdrowienia

Odpowiedz

Sandra 22 marca, 2020 o 23:54

Mam ten sam problem z jednym z hoteli. Termin mamy na Wielkanoc i jeśli w tym momencie hotel będzie zamknięty to co z zaliczka ? 50% wpłaty było tj 1400 zł.

Odpowiedz

Kamila 1 kwietnia, 2020 o 21:13

Witam mi również nie chcą zwrócić zadatku za planowany urlop

Odpowiedz

Agnieszka 23 marca, 2020 o 11:56

Dzień dobry,mam ten sam problem co Pan. Czy mogę wiedzieć jaka odpowiedź Pan dostał? Z góry dziękuję.Agnieszka

Odpowiedz

Karolina Sawicka 23 marca, 2020 o 15:27

Z hotelami jest najtrudniej. Formalnie nie mają zakazu funkcjonowania – ani na mocy rozporządzenia o wprowadzeniu zagrożenia epidemiologicznego (z 13 marca) ani tego nowego z 20 marca, które wprowadzało stan epidemii. Sytuacja jest rozwojowa. Niektóre hotele zwracają należność (ja miałam to szczęście, hotel podjął decyzję o zamknięciu), część proponuje inny termin, a jeszcze część odpisuje, że przecież nie ma przeciwskazań, żeby z rezerwacji skorzystać…. Dajcie mi Państwo jeszcze trochę czasu. Rozkminię te hotele (w grę wchodzą nawet przepisy karne). Pozdrawiam serdecznie

Odpowiedz

Jacek 24 marca, 2020 o 08:37

dołączam się do pytania – teraz znalazłem, że mam podobny problem. wpłacone 50% na pobyt wielkanocny (kilkanaście osób, więc spory koszt…) i do końca tygodnia (27 marca…) mam wpłacić resztę, ale jakoś nie wierzę, że zorganizują śniadanie wielkanocne dla więcej niż 50 osób…więc pytanie jak ich przekonać do zwrotu zadatku w tych okolicznościach nadzwyczajnych….

Odpowiedz

Magda 24 marca, 2020 o 13:57

Super wątek 🙂 też jestem ciekawa, jak wygląda sprawa w świetle najnowszych obostrzeń, tj. zakazu wychodzenia z domu?

Odpowiedz

Jacek 24 marca, 2020 o 15:59

Hotel właśnie mi odpowiedział w ten sposób. Pytanie więc, czy to zaakceptować, czy jednak prawo jest po stronie klienta i w zwiazku z tym, że nie mogą zrealizować usługi (nie z ich winy) w pierwotnym terminie, czy mam prawo nadal żądać zwrotu zadatku . Będę wdzięczny za odpowiedź co zrobić z takim fantem…i Pani Karolino/Mecenas – chętnie oddam % odzyskanej kwoty, bo wydaje mi się, z tego co Pani napisała, że prawo jest teraz jednak po naszej stronie i powinni zwrócić zadatek / jeśli Pani pomoże to chętnie skorzystam

Odpowiedz Hotelu:
Wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi- taka jest zasada nie tylko w naszym hotelu, ale i w innych. Jednak wychodząc naprzeciw potrzebom naszych gości postanowiliśmy, że wpłacone środki goście mogą wykorzystać przy okazji organizacji innych Pakietów Świątecznych np. na Boże Narodzenie, kolejne święta Wielkanocne lub innych pobytowych.

Marta 1 kwietnia, 2020 o 19:01

Witam, mam taki sam problem z wykupionym pobytem wielkanocnym, zapłacony zadatek 50% , hotel nie chce zwrócić, pomimo tego, że Rząd RP zamknął wszystkie hotele w tym okresie. Nie jestem prawnikiem, szukałam rozwiązania w sieci, dzisiaj (01.04.2020) powołałam się na Art. 47 ust. 4 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, ale ich prawnik odpowiedział mi, że “ustawa, na którą się powołuje, nie ma zastosowania do pobytu hotelowego zakupionego indywidualnie, tylko do imprezy turystycznej: wyjazdów zorganizowanych w biurach podróży.” Ja zakupiłam nasz pobyt indywidualnie, więc zadatku zwrócić nie chcą, jedynie przesunąć termin wyjazdu. Zmiana terminu w naszym przypadku nie wchodzi w grę.
Mam wrażenie po przeczytaniu Pani powyższego artykułu, popartego orzecznictwem, że jednak mam prawo dochodzić zwrotu zadatku. Czy dobrze interpretuję powyższy wpis dotyczący zwrotu zadatku?

Odpowiedz

Karolina Sawicka 1 kwietnia, 2020 o 19:51

Dzień dobry, moim zdaniem tak. Proszę spróbować powołać się na art. 394 § 3 i najnowsze rozporządzenie RM. Pozdrawiam serdecznie i życzę powodzenia!

MARCIN 14 marca, 2020 o 16:01

Dziękuję.

Odpowiedz

Grzegorz 14 marca, 2020 o 18:36

Pani Karolino, a jak odniosła by się Pani do sytuacji gdy ktoś zrezygnuje obecnie z terminu, który jest np. w czerwcu? Na tą chwilę okres kwarantanny opiewa na 2 tygodnie. Jeśli będzie dalej przesuwany rozumiem siła wyższa i działa to co Pani napisała. Co w przypadku jak kwarantanna skończy się np. początek kwietnia i zostanie odwołana decyzja o zamknięciu lokali? Tego przecież nie wiemy w tej chwili więc jak odnieść się do sytuacji gdy ktoś chcę teraz odwołać wesele, które ma się odbyć dopiero w czerwcu dajmy na to i żąda zwrotu zadatku ?

Pytanie czysto teoretyczne póki co takiej sytuacji nie ma, ale chciałbym wiedzieć co w sytuacji jak się takie coś wydaży.

Odpowiedz

Grzegorz 14 marca, 2020 o 18:37

(przepraszam za błąd) Pytanie czysto teoretyczne póki co takiej sytuacji nie ma, ale chciałbym wiedzieć co w sytuacji jak się takie coś wydarzy.

Odpowiedz

Karolina Sawicka 16 marca, 2020 o 05:57

Panie Grzegorzu, faktycznie sytuacja jest dynamiczna i odwoływanie wydarzeń zaplanowanych na czerwiec może być trochę przedwczesne. Jedyne co mi przychodzi do głowy w takiej sytuacji to rozmowa z parą młodą, żeby zadatek został zaliczony na poczet zlecenia, które zostało po prostu odroczone w czasie, a nie odwołane w ogóle. Pozdrawiam, Karolina

Odpowiedz

Sebastian 20 marca, 2020 o 15:47

Witam,
a co w sytuacji gdy termin jest na 25.04, ostatnia transza płatności za salę wypada na 9.04 i istnieje prawdopodobieństwo, że będzie jeszcze kwarantanna w dniu płatności? Czy jest podstawa, żeby taką imprezę odwołać nie tracąc zadatku jeśli sala zastrzega sobie minimum gości od którego pobiera opłatę, a którego w związku z wydarzeniami zapewne nie uda się spełnić? Dodam, że propozycje przeniesienia na inny termin zupełnie nie wchodzą w grę ponieważ są to jakieś niedziele albo piątki w październiku, listopadzie i grudniu.

Odpowiedz

Karolina Sawicka 23 marca, 2020 o 15:29

Dzień dobry, a czy te minimum gości to 50 osób czy mniej? Zresztą nawet jeśli… to w tej sytuacji należy dochodzić zwrotu zadatku. Nie ma co liczyć na to, że stan epidemii do 9 kwietnia minie.

Darek 15 marca, 2020 o 21:53

Dokładnie tak. Skoro wesele jest w miesiącach późniejszych czy nawet w maju i obecnie nie wiadomo jak sytuacja się rozwinie, nie ma ogłoszonego na ten termin stanu wyjątkowego to nie ma podstaw do zwrotu zadatku bo nic nie wskazuje jaka będzie sytuacja, A ze ktoś odwołuje bo się obawia i robi to na zwrot to już nie nasz problem.

Odpowiedz

odp 24 marca, 2020 o 12:45

Mało tego uważam, że chcący odwołać imprezę “na zaś” musi ponieść karę dwu krotności zadatku

Odpowiedz

Darek 15 marca, 2020 o 22:09

Cyt…” Łatwiej będzie nam to przebrnąć, jeśli uruchomimy w sobie wszelkie pokłady zrozumienia, dobra i rozwagi. … ” A jakie pokłady zrozumienia wykażą nowożeńcy w stosunku do nas? Kiedy np ta działalność jest naszym jedynym źródłem utrzymania, Nas i naszej rodziny? A po drugie zadatki są dawno wydane np na zakup sprzętu.. Wiec to działa w dwie strony. Często w zadatkach fotografowie czy filmowcy mają po 20 tys i więcej. Wydaje mi sie ze tutaj jednak znaczenie ma to czy ogłoszono stan wyjątkowy czy nie, A Nie jest to widzimisię młodej pary, hotelu, czy innego składnika na weselu. My jesteśmy dajmy na to w gotowości na wykonanie usługi zgodnie z umową,.

Odpowiedz

Karolina Sawicka 16 marca, 2020 o 05:46

Panie Darku, stan wyjątkowy nie został wprowadzony ze względu na zagrywki polityczne (wybory). Poza tym co to zmienia? Czy Pana zdaniem np. wszystkie przypadki “siły wyższej” powinny zostać wymienione w ustawie? Albo art. 394 KC powinien wymieniać, jakie to są okoliczności niezawinione? To niedorzeczne.

Dwa: dlaczego oczekuje Pan zrozumienia od pary młodej, której sala odwołuje wesele i zmagają się ze stresem czy uda im się odzyskać wszystkie wpłacone zadatki? Faktycznie to działa w obie strony, ale to fotograf w tym momencie jest usługodawcą – profesjonalistą, a po drugiej stronie mamy konsumenta.

Trzy: trudną sytuację teraz ma spora część przedsiębiorców, nie tylko fotografowie. Firma powinna mieć zabezpieczone jakieś oszczędności, a nie życie z dnia na dzień i livin’ la vida loca.

Cztery: czy nie można porozmawiać z parą młodą, żeby zadatek został zaliczony na poczet zlecenia, które po prostu zostało przełożone na inny termin?

I w końcu: jestem przekonana, że w każdej sytuacji można się porozumieć. Według mnie trzymanie się za wszelką cenę tego zadatku i podnoszenie parze młodej argumentów “wesele to nie zgromadzenie” spowoduje, że zamiast tej jednej pary straci Pan ich dziesięć.

Ale wiadomo, może mieć Pan pogląd inny i to jest ok. Proszę działać zgodnie ze swoim zapatrywaniem na tę sprawę 🙂 Pozdrawiam Pana serdecznie, Karolina

Odpowiedz

Grzegorz 17 marca, 2020 o 09:52

To chyba miało być w stosunku do odpowiedzi Pana Darka opisującego na moje pytanie :)?

Odpowiedz

Karolina Sawicka 23 marca, 2020 o 15:31

Tak jest, pomyliłam imiona. Przepraszam, to było do Pana Darka.

Odpowiedz

Bartek 3 kwietnia, 2020 o 02:08

Też mi się wydaje, że niektórzy fotografowie próbują udawać cwaniaka typu “to nie mój problem, ja mogę przyjechać na ślub/wesele niezależnie czy będzie 100, 200 czy 4 osoby”. Parze młodej natomiast pozostaje załatwienie takiej samej sprawy z salą, hurtowniami, zespołem itd. Nie wspominając o pomformowaniu gości i otrzymaniu od nich odpowiedzi. W takiej sytuacji punktem wyjścia powinno być porozumienie się a ww. zachowanie jest co najmniej nieprofesjonalne, żeby nie powiedzieć niegodziwe.

Joanna 16 marca, 2020 o 18:12

Chciałabym zapytać jak wygląda kwestia rozwiązania umowy zawartej z orkietrą celem wykonania oprawy muzycznej wesela? Czy koniecznym jest wyrażenie zgody na przesuniecie terminu wykoania usługu celem unieknięcia utraty zadatku? Czy mogę bazować na wyżej wymienionych przepisach KC w odniesniu do terminu wesela w kwietniu?

Odpowiedz

Karolina Sawicka 23 marca, 2020 o 15:33

Moim zdaniem tak. Nie należy liczyć na to, że stan epidemii w kwietniu minie. I nie jest konieczne wyrażanie zgody na przesuwanie terminów, choć byłoby to wskazane. Po cóżże dokonywać jeszcze raz wyboru co do wykonawców (fotograf, dj etc), skoro już raz tego wyboru się dokonało? 🙂
Można termin po prostu przesunąć. Wykonawca zachowuje wtedy zadatek na poczet przyszłego zlecenia.

Koronawirus w żadnym wypadku nie może być “wymówką” dla skorzystania z usług innego wykonawcy. Chyba, że strony nie mogą porozumieć się co do wspólnego terminu, w którym będzie możliwa realizacja umowy, to już inna sprawa.

Odpowiedz

Ilona 17 marca, 2020 o 05:36

Witam, chciałam zapytać co następuje w sytuacji, gdy wykonawca (w tym przypadku fotograf) nie będzie mógł wykonać zlecenia, bo sam będzie zarażony lub będzie podlegał kwarantannie, a w umowie jest zapis o karze umownej w przypadku zerwania umowy przez któraś ze stron. Czy jest zobowiązany zapłacić karę? Co jeśli zaproponuje zastępstwo w takiej sytuacji, mimo że w umowie jest zapis, że usługę wykona osobiście,?

Odpowiedz

Anna 17 marca, 2020 o 16:37

Co w przypadku, gdy goście nie mogą dolecieć na wesele, a pozostali obawiają się o swoje zdrowie i z przyjęcia na 200 osób robi się nam 60 z zastrzeżeniem, że przyjdą jeśli sytuacja się poprawi? Skoro fotograf może odmówić realizacji w obawie o swoje zdrowie, to dlaczego organizator nie może powołać się na siłę wyższą i odwołać wesele, nie ślub a wesele. Jeśli rozporządzenie nie zakazuje organizacji wesel – tak też usłyszałam od jednego z miejsc, że zamykają tylko z rozsądku – to dlaczego powinniśmy czekać do dnia wesela na rozwój sytuacji. Skoro para nie chce przenosić wesela na inny termin, chce poinformować wszystkich, że nie będzie ryzykować zdrowia i gości i podwykonawców, to dlaczego nie możemy powołać się na siłę wyższą. Chodzi o sytuację, kiedy sala zasłania się warunkami umowy i nakazuję dopłatę wg zapisów, a jedyne rozwiązanie jakie oferuje to zmiana terminu z maja na październik. Dodatkowo na co szczególnie powinniśmy zwracać uwagę, na sam fakt zakazu zgromadzeń i przepisów pobocznych, czy stan pandemii? Nie wiem, czy dobrze rozumiem, ale to właśnie pandemia jest siłą wyższą, a rozporządzenie zakazuje organizacji zgromadzeń.

Odpowiedz

Jacek 19 marca, 2020 o 00:20

Dobry wieczór,
Mam dość skomplikowana sprawę ponad ty dzień temu postanowiłem sprzedać mieszkanie, podpisaliśmy przedwstępny alt notarialny i klient wpłacił zadatek 20 tys zł. Mieszkanie jest z hipoteka a kredyt w EUR. Na dzień podpisywania aktu notarialnego EUR kosztowało 4,3 zanim wprowadzono zagrożenie epidemiologiczne, dziś po kilku dnia już 4,53 sama ta różnica to spadek wartości mieszkania 17 tys zł. Prognozy są takie ze eksperci mówią ze EUR może poszybować pod 5 zł 4,8 to całkiem realne a wtedy to już mieszkanie straci na wartości ponad 30 tys zł. Pani podczas podpisywania aktu wstępnego poprosiła mnie o „furtkę „ aby w przypadku jak jej 3 baki odmówią przyznania kredyty to nie przepada jej zadatek i należy się jej zwrot. Ja takiej furtki nie zrobiłem i moje pytanie czy w związku z szalejącym rynkiem giełdowym wzrostem drastycznym waluty EUR, mogę odstąpić od takiej umowy tylko z zwrotem zadatku bez jego dwukrotności?
Bardzo proszę o pomoc gdyż z dnia na dzień wartość mieszkania maleje.

Odpowiedz

Anna 23 marca, 2020 o 21:54

Pani Mecenas,

W piątek mam podpisać umowę na zakup domu.
Jestem po umowie przedwstępnej (notarialnej) z zadatkiem.
W obecnej sytuacji obawiam się tego zakupu, szczególnie, że wszystkie pieniądze pożyczyłam…
Boję się, że gospodarka tak ucierpi, że stracę pracę.
Czy mogę się wycofać z umowy i odzyskać zadatek?
Czy stan epidemii jest takim czasem, że jest to możliwe?

Będę wdzięczna za info.
A

Odpowiedz

Jacek 24 marca, 2020 o 08:33

Dzień Dobry, i prośba jeśli to możliwe o pomoc co zrobić w takiej sytuacji.
Wpłaciliśmy zadatek (50%…) na pobyt w hotelu na Święta Wielkanocne (kilkanaście osób z rodziny, więc spory koszt). I z końcem tego tygodnia (27 marca) powinniśmy dopłacić resztę, ale jakoś nie wyobrażam sobie, aby hotel zorganizował ten pobyt w terminie Świąt, zwłaszcza, że na razie nie mogą wogóle przyjmować gości ze względu na stan epidemii w kraju.

czy ze względu na zaistniałe okoliczności nadzwyczajne możemy zwrócić się do hotelu o zwrot zadatku, czy też mamy ryzykować i wpłacić resztę i czekac aż nie zorganizują i wtedy prosić o zwrot całości ? no bo teraz sytuacja patowa, bo oni liczą, że na święta to rząd już odwoła stan epidemii i na tym grają, abyśmy wpłacili resztę do końca tygodnia.

co więcej na razie mówią, że nie zwrócą wogole, tylko mogą zaproponować inny termin (ale przeciez Watykan już podał, że nie zmieni daty Świąt 😉 i inny termin nas nie interesuje – to było celowe spotkanie w tym tylko terminie)…

Co robić ? będę wdzięczny za jakiekolwiek porady/wskazówki…

Odpowiedz

Jacek 24 marca, 2020 o 13:36

sytuacja zmienia się dynamicznie, bo do 11 kwietnia (czyli juz po swietach) zarowno ograniczone podrozowanie, jak i spotkania poza rodziną.
czy hotel ma teraz prawo upierać się o niezwracaniu zadatku, tylko proponowaniu innego terminu (ktory mnie nie interesuje, bo to mialo byc swiateczne spotkanie rodzinne/kuzynne, a nie wakacje…)

Odpowiedz

Jacek 24 marca, 2020 o 16:45

aby uzupełnic wpis tez tutaj (bo napisalem tez wyzej). hotel napisal, ze oni zadatku nie zwracają, ale mogą zaproponować inny termin.
czy jest to teraz zgodne z prawem w zwiazku z tym, ze nie mogą wykonać usługi w uzgodnionym terminie ? czy powinni po prostu, bez gadania ;-), zwrocic zadatek, bo nie mogli wykonac uslugi (i nie jest to ich wina) ?

Odpowiedz

Ewa 24 marca, 2020 o 09:55

Witam,w styczniu zrobiłam umowę przedwstępną zakupu mieszkania na potrzeby firmy, którą że względu epidemii chcę zawiesić. Umowa przyrzeczona ma się odbyć 15 kwietnia. Zakup mieszkania ma być w innym mieście niż ja mieszkam. Że względu że jest epidemia, firmę moją chcę zawiesić to może być przyczyną to do rozwiązania tej umowy i prośby zwrot zadatku. Jeśli tak to jakie przepisy cywilne o tym mówią. Bardzo proszę o informację

Odpowiedz

Rafał 24 marca, 2020 o 13:08

Dzień dobry
Zakupiłem bilet na koncert za 200zł na kupbilecik.pl dla dla członka rodziny , który na co dzień mieszka za granicą. W dniu wydarzenia przebywał na urlopie w Polsce. Sprzedawca poinformował mnie, że koncert zostaje przełożony o ponad rok. Nie konsultował się ze mną, a tylko postawił mnie pod ścianą. Ponowny przyjazd do Polski za 13 miesięcy nie będzie możliwy, bo wakacje będą latem. Czy mam prawo otrzymać cały zwrot wpłaconej kwoty? Bo ani teraz ani za rok nie mam wpływu na brak możliwości na skorzystanie z imprezy?

Odpowiedz

Anna 24 marca, 2020 o 18:07

Dzień dobry,
Co się dzieje z zadatkiem w sytuacji, gdy para w tej chwili odwołuje wesele na koniec sierpnia z powodów finansowych (twierdząc, że obecna i prognozowana sytuacja w branży usługowej, w której pracują, powoduje znaczne ograniczenie przychodów, plus informują, że nie chcą się zadłużać)? Czy to sytuacja siły wyższej i czy para ma podstawę domagać się zwrotu zadatku? Oprócz odległego terminu, powodu nie udokumentowanego i jedynie będącego domniemanym skutkiem epidemii, nie wiadomo też nic o samym ślubie (wiadomo o odwołaniu wesela).

Odpowiedz

Marek 24 marca, 2020 o 18:42

Witam.  Proszę  o informację jak zgodnie z prawem i w świetle obecnie wydanych i obowiązujących przepisów odzyskać zadatek na święta wielkanocne.
Hotel w moim zapytaniu przesłał mi odpowiedź w dniu 23.03.20 r.

Niestety zadatek jest bezzwrotny. Mając jednak na uwadze wyjątkowe okoliczności oferujemy możliwość bezkosztowej zmiany terminu rezerwacji na inny, dogodny dla Państwa do 20.12.2020 r. Cała kwota wpłaconego zadatku zostanie wówczas odliczona.

Rezerwacja może obejmować dowolny okres i rodzaj pokoi.

Prosimy o kontakt, gdy sytuacja się ustabilizuje. Dobierzemy nowy, odpowiadający Państwu termin.

Odpowiedz

Jacek 25 marca, 2020 o 08:25

“mój” hotel odpisał prawie identycznie. odpisałem im, że w oryginalnej umowie nie umawialiśmy się na jakiekolwiek przekładanie terminu i to co proponują to jest zmiana umowy, a wg Kodeksu Cywilnego i odp paragrafu mamy okoliczności nadzwyczajne i w takim przypadku hotel powinien po prostu zwrócić zadatek.
na razie cisza….więc też liczę na poradę i tak jak napisałem, Pani Mecenas/chętnie oddam % zwrotu zadatku za pomoc – nie lubię cwaniaków, którzy próbują teraz się wykręcić w każdy możliwy sposób…

Odpowiedz

Jacek 28 marca, 2020 o 19:51

Mój hotel idzie w zaparte i nadal twierdzi, że zwrot zadatku nie jest możliwy i proponuje wykorzystanie zadatku w ciągu najbliższych 12 miesięcy, albo twierdzą, że jak wpłacimy resztę do 30.03 to oni zorganizują święta i to pełen pakiet (!)…) pisząc, że będą serwować posiłki do pokoi lub na…łące na świeżym powietrzu….nie żartuję…
podejrzewam, że wykorzystują fakt, że na razie rząd ogłosił kwarantannę do 11 kwietnia…więc bazują na tym i chcą abyśmy wpłacili wszystko, tylko trzeba mieć źle poukładane w głowie aby jechać kilkaset km aby dostawać posiłki do pokoju :)….już sił mi brak ;-)….

Odpowiedz

Karolina Sawicka 29 marca, 2020 o 08:17

Dzień dobry Panom, z pobytem wielkanocnym to jest jakiś absurd. Hotel ma moc przełożyć święta wielkanocne? 🙂 Kilka pomysłów mam na co by się można powołać, ale wydaje mi się, że w Waszej sytuacji to już należałoby zwrócić się pisemnie za pośrednictwem prawnika. I z tym 11 kwietnia to też chwytanie się brzytwy, stan epidemii mamy do odwołania (rozporządzenie z 20 marca, zakaz poruszania się do 11.04 – z 24 marca).

Odpowiedz

Krzysztof 24 marca, 2020 o 23:56

Witam, podpisałem umowę przedwstępna na zakup działki, wpłaciłem zadatek, w umowie przedwstępnej zawarliśmy ostateczny termin zakupu na koniec kwietnia. W obecnej sytuacji (dziś rząd zakazał spotkań z osobami z poza grona najbliższych) i nie możemy sfinalizować umowy, iść do notariusza a nawet spotkać się żeby podpisać aneks, który przedłuży termin.
Epidemia sama w sobie nie powoduje, że nie będę miał środków na zakup no i sprzedający właściwie też nie ma żadnych argumentów żeby z powodu epidemii nie móc sprzedać działki, jedyny problem tkwi w tym, że nie możemy się spotkać celem sfinalizowania transakcji u notariusza. Mam pytanie co zrobić żeby nasza umowa była wciąż wiążąca nawet jeśli ze względu na epidemię nie będzie można jej sfinalizować w terminie? Czy można zawrzeć aneks przedłużający termin finalizacji na odległość?

Odpowiedz

Karolina Sawicka 29 marca, 2020 o 08:19

Dzień dobry, zakaz, o którym Pan mówi jest do 11 kwietnia póki co. Proszę zadzwonić też do kancelarii notarialnej, może mają jakieś sposoby “zdalnego” podpisania aneksu.

Odpowiedz

Jacek 26 marca, 2020 o 07:22

dzień dobry. mam nadzieję, że Pani Mecenas jest zdrowa !

i pytanie: w jakim terminie firma powinna zwrócić zadatek w związku z niemożliwością wykonania usługi ze względu na okoliczności nadzwyczajne – czy jest to gdzieś sprecyzowane ?

na razie “mój” hotel milczy jak napisałem, że zgodnie z prawem, KC itd, powinni ten zadatek po prostu zwrócić….coś podejrzewam, że nie będzie tak łatwo i będą szli w zaparte…więc co wtedy? jak długo czekać na zwrot zadatku ? kiedy podjąć dodatkowe kroki i jakie… ???

Odpowiedz

Beata 26 marca, 2020 o 16:13

Witam, dołączając do podjętego wątku, po moim monicie dotyczącym zwrotu zadatku (KC art.394§3, działanie siły wyższej), również dostałam odpowiedź (dzisiaj tj.26.04.2020) od firmy zajmującej się wynajmem krótkoterminowym (wynajęłam apartament na okres od 04.04-14.04.2020), że na chwilę obecną są w stanie wykonać umowę i wyjątkowo mogą zgodzić się na zmianę terminu rezerwacji. Jakie dalsze kroki podjąć?

Odpowiedz

Igor 26 marca, 2020 o 12:55

Witam. Chce oddać polubownie Narzeczonym zadatek jednak poczyniłem z środków czyli z zadatku zakup sprzętu.Nie jestem w stanie spłacić jednorazowo kwoty co w takim przypadku?

Odpowiedz

Karolina Sawicka 27 marca, 2020 o 08:34

Dzień dobry Wszystkim! Przepraszam za taką ciszę w odpowiadaniu na komentarze, ale jest ona spowodowana poniekąd przeprowadzką i brakiem czasu, ale również i trochę “zmęczeniem materiału”.

Na dniach (postaram się do końca tego tygodnia) wrzucę pomocny materiał w odzyskiwaniu zadatków od hoteli/sal weselnych etc.

Pozdrawiam serdecznie!

Odpowiedz

Brajan 27 marca, 2020 o 21:18

Witam,
Co w przypadku gdy w umowie na wykonanie usługi fotografa jest taki zapis: “W przypadku odstąpienia od umowy na więcej niż 90 dni przed wydarzeniem określonym w §3 Zamawiający traci zadatek. ”

Wesele miało być 25 kwietnia i już wiemy że się nie odbędzie. Czy w obecnych okolicznościach związanych z koronawirusem zapis z umowy staje się nie ważny i fotograf powinien zwrócić zadatek?

Odpowiedz

Paweł 27 marca, 2020 o 21:42

Dzień dobry, na wstępie dziękuję za obszerne omówienie tego tematu. Zapewne jednak wiele osób będzie wdzięcznych za dodatkowe informacje, bo niestety w praktyce odzyskanie zadatku od niedoszłego usługodawcy nie jest takie proste. W moim przypadku organizator (sala weselna) choć odwołał tel. wesele planowane na 17.04, to uważa że zwrot zadatku nam się nie należy. Zaproponował najpierw przełożenie terminu na jesień, co nam zupełnie nie odpowiada. W tej sytuacji “wspaniałomyślnie” zadeklarował, że nie naliczy nam dodatkowej kary za zerwanie umowy, ale zadatku nie zwróci.
Pozdrawiam

Odpowiedz

Karolina Sawicka 29 marca, 2020 o 08:23

Dzień dobry, Panie Pawle, jak Pan słusznie zauważył, temat omówiłam dość obszernie. Zdaję sobie jednak sprawę, że dla niektórych “opornych” nie są to wystarczające argumenty. W niektórych przypadkach jest konieczna interwencja prawnika, bo, mówiąc krótko ma inną siłę przebicia.
Pozdrawiam

Odpowiedz

Mirek 6 kwietnia, 2020 o 21:14

Mam dokładnie ten sam problem, właściciel lokalu nie chce nawet słyszeć o zwrocie, twierdzi on,że ma koszty związane z prowadzeniem działalności przez co pieniędzy nie zwróci. A wg prawa widzimy,że jest zupełnie inaczej. nie mam już siły.

Odpowiedz

Wioletta 29 marca, 2020 o 09:33

Dzień dobry Pani Karolino,

Trochę z innej beczki.
Na początku marca podpisałam umowę przedwstępną kupna nieruchomości, wpłaciłam zadatek 15 tysięcy, umowa przeniesienia własności do końca maja br.

Problem w tym, że zamierzałam wesprzeć się kredytem ale ze względów oczywistych, wolałabym poczekać z wnioskiem kredytowym ze względu na dynamicznie zmieniającą się sytuację. Część banków wycofała oferty kredytowe, nie wiadomo tez jak z organizacją notariusza, większość firm jest po prostu zamknięta. Czy jeżeli nie uda mi się zebrać pieniędzy do końca maja (kredyt), to czy biorąc pod uwagę obecny stan zagrożenia epidemicznego jest szansa na odzyskanie wpłaconego zadatku? Czy mogę prawnie wnioskować o wydłużenie terminu dokonania wpłaty np. o 2 miesiące?

Serdecznie dziękuję za odpowiedź.

Odpowiedz

karolina www 29 marca, 2020 o 18:04

Witam, wykonuje usługi kosmetyczne.W Polsce nie ma na ten moment odgórnego zakazu wręcz przeciwnie Pani minister twierdzi że,usługi mogą być na spokojnie wykonywane. Skoro zadatek się zwraca jeśli jest to nie zależne od obydwu stron ?Skoro ja mogę wykonać usługę I nie jest to moja wina makijaż wykonuje na różne okoliczności i nie obchodzi mnie czy jest on na randkę imprezę czy wesele,jeśli Panna Młoda odwołuje np.termin majowy ? Na ten moment stan epidemii jest do 11 kwietnia tak że powołując się na ten stan według mnie mogą tylko te pary które odwołują terminy do 11 kwietnia.

Odpowiedz

Karolina Sawicka 31 marca, 2020 o 16:30

Dzień dobry!

Moi Drodzy Państwo, którzy borykacie się z problemem odzyskania zadatku od hotelu ważna informacja dla Was! –> https://www.gov.pl/web/koronawirus/kolejne-kroki

“Zamknięte hotele i inne miejsca noclegowe

Hotele i inne miejsca noclegowe (działające na zasadzie wynajmu krótkoterminowego) zostają zamknięte. Mogą one funkcjonować tylko i wyłącznie wtedy, gdy przebywają w nich osoby w kwarantannie lub izolacji, a także gdy przebywa w nich personel medyczny.

Ważne! Goście, którzy przebywają w tych obiektach w momencie wejścia w życie nowych przepisów, muszą się wykwaterować do czwartku, 2 kwietnia 2020 roku.

Nie dotyczy to jednak osób, które są w delegacji i korzystają z usług noclegowych w ramach wykonywania obowiązków służbowych. Dla tych osób hotele pozostają otwarte.”

Czyli powinno być o wiele łatwiej odzyskać swoje pieniądze… Macie Państwo mocny argument!

Odpowiedz

Karolina Sawicka 1 kwietnia, 2020 o 09:21

Dzień dobry! Wszystkim, którzy mają problem z odzyskaniem zadatku zachęcam do zapoznania się z ofertą wezwania skierowanego do hotelu –> https://www.prawyprofil.pl/produkt/wezwanie-do-zwrotu-zadatku-hotel/

Odpowiedz

Justyna 2 kwietnia, 2020 o 16:54

Dzień dobry, proszę o poradę. Podpisałam umowę na przyjęcie weselne, które miało odbyć się po świętach, wpłaciłam zadatek. W związku z panującą sytuacją przyjęcie nie może się odbyć. Pani proponuje mi zmianę terminu. Czy mogę ubiegać się o zwrot zadatku i rozwiązać umowę, jeśli w umowie widnieje zapis: “zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie umowy z przyczyn przez siebie niezawinionych, w przypadku zaistnienia siły wyższej?”

Odpowiedz

Marlena 3 kwietnia, 2020 o 10:24

Dzień dobry mam pytanie .Miałam zamówioną sale na 18urodziny zapłaciłam całość za nią ,przez wirusa zostało odwołane .I okazało się że gmina w której miałam sale wynajęta nie chcę mi zwrócić pieniędzy bo niby burmistrz uchwalił że nie będzie zwrotu tylko mam wybrać inny termin .Ja już nie chcę innego terminu co mam zrobić w tej sytuacji

Odpowiedz

Marlena 3 kwietnia, 2020 o 10:34

Dzień dobry mam pytanie .Miałam zamówioną sale na 18urodziny zapłaciłam całość za nią ,przez wirusa zostało odwołane .I okazało się że gmina w której miałam sale wynajęta nie chcę mi zwrócić pieniędzy bo niby burmistrz uchwalił że nie będzie zwrotu tylko mam wybrać inny termin .Ja już nie chcę innego terminu co mam zrobić w tej sytuacji bo poinformowali mnie że wtedy pieniądze przepadają

Odpowiedz

Bogusław 3 kwietnia, 2020 o 13:32

Dzień dobry,bardzo proszę o poradę.Podpisałem umowę na obsługę muzyczną na dzień 18 kwietnia 2020r,wpłaciłem zadatek.W umowie Zleceniobiorca wpisał paragraf,że całkowite wynagrodzenie będzie ryczałtowe i przypadku rozwiązania umowy po stronie Zleceniodawcy, Zleceniobiorca zatrzymuje zadatek a Zleceniodawca pokrywa 70% całkowitego wynagrodzenia.Czy w tym przypadku mogę liczyć na zwrot zadatku i nie ponosić kosztów związanych z rozwiązaniem umowy wynikłych z zapisów w tej umowie.
Serdecznie dziękuję za odpowiedź.

Odpowiedz

Karolina Sawicka 3 kwietnia, 2020 o 16:38

Tak, umowa (z tego co Pan napisał) nie ograniczyła ani nie wyłączyła stosowania art. 394 § 3 KC. Niewykonanie umowy nastąpiło z przyczyn niezawinionych, wobec czego zwrot zadatku jest należny.

Odpowiedz

Kinga 3 kwietnia, 2020 o 19:28

Witam,
Mamy podpisaną umowę z DJ na 30.05. Jednak mając na względzie bezpieczeństwo nas wszystkich i niepewność którą niesie ze sobą jutro postanowiliśmy przełożyć wesele. Niestety DJ w nowym terminie nie może zrealizować usługi. W umowie jest zapis że w przypadku odstąpienia od umowy przez zleceniodawcę, ten wypłaca zleceniobiorcy odstępne w różnej wysokości w zależności od tego na jaki okres czasu przed weselem odstąpimy od umowy. Czy w takim wypadku jeżeli do rozwiązania umowy w tym przypadku dochodzi wskutek okoliczności niezawinionych po obu stronach jesteśmy zobligowani do zapłaty odstępnego ?

Dziękuję za odpowiedź

Odpowiedz

Mariola 7 kwietnia, 2020 o 23:33

Witam,
w zeszłym roku w sierpniu zapłaciłam zaliczke za sale w restauracji /hotelu w zwiazku z komunia mojej corki. Termin 3 maja .Tydzień temu poprosiłam o zwrot zaliczki, bo komunia została odwołana i nie wiadomo kiedy sie odbedzie. Odpisali, ze komunie sa przeniesione na wrzesien i nie oddadza mi zaliczki. Termin mial byc na 3 maja nie na pozniej, nie było mow o przeniesiu terminu, bo tak naprawde takowy nie istnieje. Nie wiadomo co bedzie za tydzien, a co dopiero we wrzesniu. Poprosilam znowu o zwrot zaliczki. Nie chca mi zwrocic zaliczki, proponuja vouchery w tej kwocie, nie stac mnie na takie luksusy jak skorzystanie z tego voucheru, bo chce zwrot pieniedzy, a nie korzystac z ich spa popijając szampana( jak to mi zaproponowali) , nie majac na chleb i rachunki. Dodatkowo straciłam prace, jest to firma zatrudniająca 200 osob i jedyne o co sie martwia to zeby ich pracownicy nie stracili pracy, ale ja sie pytam czemu moim kosztem? Czemu o mnie sie nikt nie martwi? Mowiłam rowniez , ze usluga nie została wykonana to napisali, ze czesciowo tak ,ze z mojej zaliczki oplacili ksiegowośc i menagera. Bardzo bezczelne z ich strony, zeby tylko mi całłosci nie oddac, na moja rzecz nie została wykonana zadna usluga.( nie wydali jedzenia napojow, nie zrobili torta,nie obsłuzyli przeciez moich gosci.Wiem, ze maja obowiazek zwrocic mi całosc zaliczki w zwiazku z odstapnieniem od umowy Na co moge sie powolac na jaki pragraf ,zebym dostała zwrot zaliczki.?
Bardzo dziekuje za odpowiedz

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Adwokacka Karolina Sawicka Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Karolina Sawicka z siedzibą w Olsztynie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem kontakt@prawyprofil.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis: