Karolina Nowalska

adwokat

Specjalizuję się w sprawach z zakresu prawa autorskiego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa fotografii oraz muzyki. Na co dzień prowadzę kancelarię adwokacką na olsztyńskiej Starówce.
[Więcej >>>]

Sklep z umowami

Podatki w pracy fotografa

Karolina Nowalska27 października 201820 komentarzy

Temat podatków jest dla mnie jak matematyka w szkole i RODO. Nie lubiłam. Gdy poznałam – polubiłam. Tak też jest obecnie odnośnie podatków. Swoją drogą, jak można czegoś nie lubić nie znając tego, prawda? Tak czy inaczej jednak, pomyślałam, że lepiej będzie, aby na najbardziej wątpliwe i najczęściej przewijające się pytania odpowiedział specjalista. Tym razem poprosiłam doradcę podatkowego Wojciecha Pietrasiewicza, autora bloga Kulturalnie o podatkach.

Z rozmowy dowiesz się m.in., która forma opodatkowania może być dla Ciebie najkorzystniejsza, kiedy masz obowiązek ewidencjonowania obrotów z zastosowaniem kasy fiskalnej oraz kiedy możesz zastosować 50% kosztów uzyskania przychodu. Zapraszam do przeczytania rozmowy:

Kiedy fotograf powinien założyć działalność gospodarczą?

To zależy od okoliczności, w jakich fotograf realizuje swoje projekty. Dla potrzeb PIT działalnością gospodarczą jest działalność zarobkowa:

a. wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa,

b. polegająca na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c. polegająca na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych.

prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów.

Decydujące znaczenie ma więc to, czy działalność fotografa jest na tyle stała i zorganizowana, aby uznać ją za działalność gospodarczą. Ustawa o PIT formułuje przesłanki, które mogą pomóc w ustaleniu, czy fotograf prowadzi działalność gospodarczą. Ustawa wskazuje bowiem sytuacje, w których podatnik tej działalności nie prowadzi.

Stanie się tak gdy spełnione są łącznie wskazane warunki: 

 • odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;
 • są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez zlecającego te czynności;
 • wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Kluczowe w tym zakresie jest ponoszenie ryzyka gospodarczego. Jeżeli więc fotograf wykonuje sporadyczne zlecenia, pod ścisłym nadzorem zleceniodawcy nie angażując się w promocję swojej działalności, to wiele wskazuje na to, że nie prowadzi działalności gospodarczej.

Jeśli natomiast zaangażował istotne aktywa w wyposażenie swojej działalności, wykonuje zlecenia i ponosi koszty związane z jej promocją, a jego celem jest pozyskiwanie kolejnych zleceń, to wszystko wskazuje na prowadzenie przez fotografa działalności gospodarczej.

Jaka forma opodatkowania jest korzystniejsza dla początkującego fotografa (mającego 4-5 zleceń rocznie), a jaka dla zawodowego?

Każdy fotograf prowadzący działalność gospodarczą może być opodatkowany podatkiem dochodowym:

 • na zasadach ogólnych z zastosowaniem stawek 18% i 32%,
 • na zasadach ogólnych – liniowo z zastosowaniem stawki 19%, 
 • kartą podatkową w wysokości w wysokości podatku ustalanego przez naczelnika urzędu skarbowego.

W przypadku niektórych fotografów dostępny jest również ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Myślę, że każdy fotograf powinien ocenić to samodzielnie biorąc przede wszystkim pod uwagę takie czynniki jak:

 • wysokość nakładów inwestycyjnych niezbędnych do rozpoczęcia działalności,
 • osiągane lub przewidywane przychody,
 • skalę działalności.

Warto też wziąć pod uwagę kilka cech właściwych dla każdej z form opodatkowania.

Karta podatkowa jest najprostszą z nich. Nie wymaga prowadzenia ksiąg i przewiduje stały podatek, a więc stałe obciążenie działalności. Fotograf może więc stosunkowo łatwo ocenić realne obciążenia podatkowe tej formy działalności i porównać je z innymi. Wydatki fotografa nie mają w tym przypadku wpływu na wysokość podatku.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to stała stawka podatkowa niższa niż przy zasadach ogólnych. Fotograf jednak nie może pomniejszyć przychodów o wydatki związane z działalnością gospodarczą.

W przypadku istotnych kwot wydatkowanych w związku z działalnością gospodarczą bardziej opłacalne może być więc rozliczenie podatku na zasadach ogólnych, szczególnie w początkowej fazie działalności gospodarczej.

W przypadku opodatkowania działalności gospodarczej na zasadach ogólnych ważna jest decyzja fotografa odnośnie tego, czy jego/jej dochody mają być opodatkowane liniowo czy progresywnie. Tu oczywiście istotna jest kwota potencjalnego dochodu – jeśli nie przekracza pierwszego progu podatkowego, nie będzie opłacalne opodatkowanie liniowe. Warto też pamiętać, że wybór opodatkowania liniowego oznacza rezygnację z szeregu przywilejów takich jak np. wspólne rozliczanie z małżonkiem. 

Najlepszym rozwiązaniem jest prosta symulacja w Excelu w oparciu o potencjalne przychody i koszty i poszczególne formy opodatkowania. Pozwoli to ustalić potencjalne obciążenie podatkowe w każdym z wariantów.

Warto również pamiętać, że wszystkie formy ryczałtowe oraz opodatkowanie liniowe wymagają spełnienia pewnych warunków oraz dopełnienia formalności w terminach wskazanych z przepisach.

Jakie warunki musi spełnić fotograf aby móc zastosować 50% kosztów uzyskania przychodów (KUP) w umowach o dzieło lub zlecenie?

Przede wszystkim nie może wykonywać zlecenia czy dzieła w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W przypadku przychodów osiąganych z działalności gospodarczej fotograf nie może zastosować zryczałtowanych 50% KUP.

Warunki zastosowanie 50% KUP do wynagrodzenia twórcy niestety nie wynikają bezpośrednio z przepisów. Wytyczne w tym zakresie możesz znaleźć w interpretacjach organów podatkowych i orzeczeniach sądów administracyjnych.

Organy podatkowe w swoich interpretacjach wypracowały niezbędne warunki, które muszą być spełnione łącznie, aby móc skorzystać z 50% KUP: 

 • efektem pracy jest powstanie utworu, 
 • twórca jest osobą wykonującą czynności przedmiotem prawa autorskiego,
 • czynności te muszą być wymienione wśród kategorii działalności twórczej, które uprawniają do stosowania 50% KUP,
 • twórca uzyskuje wynagrodzenie za rozporządzenie wszelkimi prawami pokrewnymi, a część wynagrodzenia za przeniesienie praw autorskich (czy udzielenie licencji) jest jasno i w czytelny sposób wyróżniona w honorarium.

Działalność twórcza w zakresie fotografiki uprawnia do stosowania 50% KUP.

Jeśli więc pozostałe warunki są spełnione fotograf może stosować 50% KUP. Ważne w tym zakresie są postanowienia umowy, które jednoznacznie powinny określać wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich do zdjęć. Pozwoli do uniknąć sporów z organami podatkowymi, które niekiedy próbują zakwestionować stosowanie 50% KUP ze względu na niedostateczne określenie wynagrodzenia związanego z korzystaniem z praw autorskich.

Ostatnio pojawiło się też kilka pozytywnych interpretacji m.in. dla aktorów teatralnych, warto więc śledzić te interpretacje lub uzyskać własną – ona zabezpiecza przed ewentualną zmianą podejścia organów podatkowych do tych kwestii.

W jakiej wysokości VAT obciąża usługi fotograficzne: 8% czy 23%?

Moim zdaniem fotograf w zależności od tego co robi i za co otrzymuje wynagrodzenie ma trzy opcje:

 • 8% na usługi twórców i artystów wykonawców w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania,
 • zwolnienie dla usług kulturalnych świadczonych przez indywidualnych twórców wynagradzane w formie honorariów, w tym za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania (art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b ustawy o VAT),
 • 23% w pozostałych przypadkach.

W interpretacjach indywidualnych organy podatkowe potwierdzały prawo do zastosowania stawki VAT 8% do wynagrodzenia za fotografie i prawa do nich, realizowane w ramach biznesowych sesji zdjęciowych, honorarium za przeniesienie praw do fotorelacji przebiegu uroczystości, sesji komunijnych, sesji urodzinowych i sesji dziecięcych. 

Jeżeli jednak mamy do czynienia z fotografią artystyczną nie wykluczałbym możliwości zastosowania zwolnienia dla usług kulturalnych. Wymagałoby to prawdopodobnie zabezpieczenia w formie interpretacji.

Wreszcie jeśli fotograf pobiera odrębne wynagrodzenie według ustalonych stawek za niektóre fakultatywne usługi np. makijażystki, zastosowanie znajdzie stawka 23%. 

Oczywiście warto pamiętać o zwolnieniu podmiotowym ze względu na wysokość obrotów poniżej 200.000 zł, które również może mieć zastosowanie.

Jeśli wizja 8% stawki VAT jest dla Ciebie kusząca, to w sklepie Prawy Profil wszystkie umowy będą mogły stanowić podstawę do zastosowania tej stawki. Określono w nich bowiem, że wynagrodzenie obejmuje nie tylko wykonanie dzieła, ale również i przeniesienie praw autorskich lub udzielenie licencji.

Jakie są plusy i minusy karty podatkowej?

Podstawowym plusem karty podatkowej są bardzo ograniczone obowiązki sprawozdawcze. Wybierając kartę podatkową fotograf nie musi prowadzić ksiąg rachunkowych czy podatkowej książki przychodów i rozchodów. Płaci podatek w stałej, z góry określonej wysokości, która nie zależy od osiąganych przychodów z działalności gospodarczej. Przy wyborze karty podatkowej łatwo jest określić próg przychodów, po osiągnięciu którego działalność fotografa osiągnie pożądaną rentowność. Można też łatwo oszacować, ile zleceń jest koniecznych do pokrycia kwoty podatku 😛

Najważniejszym minusem jest niemożność zaliczania wydatków niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej do kosztów uzyskania przychodu. Może mieć to istotne znaczenie przy nakładach na specjalistyczny sprzęt, który przy rozliczeniu na zasadach ogólnych pomniejsza koszty uzyskania przychodu. Podatek z zastosowaniem karty podatkowej jest należny niezależnie od tego, czy działalność fotografa przynosi zysk czy stratę. Ponadto, strata nie może być rozliczona w karcie podatkowej z dochodem fotografa w kolejnych okresach rozliczeniowych. Taką możliwość dopuszcza rozliczenie na zasadach ogólnych.

Kiedy fotograf musi ewidencjonować obroty z zastosowaniem kasy fiskalnej?

Ewidencjonowaniu przy pomocy kas rejestrujących podlegają obroty z tytułu dostawy towarów i świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Fotograf musi więc ewidencjonować tylko obroty na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Warto jednak pamiętać, że przepisy przewidują zwolnienia od tego obowiązku. 

Podstawowe zwolnienie to zwolnienie ze względu na osiągnięcie minimalnego poziomu obrotu zrealizowanego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Obecnie wynosi on 20.000 zł. Ma ono zastosowanie do usług fotograficznych (również gdy zdjęcia są przekazywane na nośniku), ale nie ma zastosowania do sprzedaży zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych. Taki wniosek wynika choćby z interpretacji Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach z 24 czerwca 2015 r., nr IBPP3/4512-301/15/KG.

Fotograf nie musi również ewidencjonować obrotu z zastosowaniem kas rejestrujących, jeśli otrzyma w całości zapłatę za swoje usługi za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła. 

Wojtkowi bardzo dziękuję za poświęcony czas i tak wyczerpujące odpowiedzi. Mam nadzieję, że Twoje wątpliwości związane z podatkami w głównej mierze zostały rozwiane. Jeśli jednak czujesz niedosyt, odezwij się śmiało – umów się ze mną na poradę prawną online

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Adwokacka Karolina Nowalska w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 20 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

  Weronika 28 października, 2018 o 17:37

  Bardzo potrzebowałam tego artykułu. Dziękuję!
  Mam jedno pytanie. Czy indywidualna interpretacja jest konieczna, aby stosować stawkę 8%, czy stanowi jedynie pomoc, ewentualne zabezpieczenie w przypadku kontroli?

  Odpowiedz

  Wojciech Pietrasiewicz 28 października, 2018 o 20:13

  Dzień dobry Pani Weroniko,

  Dziękuję za komentarz 🙂

  Nie wiem jaką działalność Pani prowadzi i w jakiej formie, ale interpretacja indywidualna stanowi formalne potwierdzenie prawidłowości stosowania stawki VAT i chroni w razie ewentualnego odmiennego stanowiska właściwego dla Pani naczelnika urzędu skarbowego. Powodem, dla którego niektórzy fotografowie uzyskują takie interpretacje jest to, że wynagrodzenie fotografa obejmuje przeniesienie praw do fotografii, ale również ich przekazanie na nośniku – i ta kwestia jest często przedmiotem zapytania. Z tej perspektywy zabezpiecza jedną z podstawowych spraw w prowadzonej działalności.

  Nie jest natomiast obowiązkiem – daje dodatkowe bezpieczeństwo.

  Pozdrawiam serdecznie

  Odpowiedz

  Weronika 29 października, 2018 o 16:55

  Bardzo dziękuję za odpowiedź.

  Wykonuję głównie sesje biznesowe, wizerunkowe, rzadziej sesje okazjonalne/reportaż. Z tego, co się zorientowałam, mogę stosować stawkę 8%.

  Mam jeszcze jedno pytanie: jak się ma przekazanie zdjęć na nośniku do zastosowania określonej stawki? Zazwyczaj oddaję gotowe foldery w formie wirtualnej, bardzo rzadko na nośniku fizycznym.

  Odpowiedz

  Wojciech Pietrasiewicz 29 października, 2018 o 18:05

  Pani Weroniko,

  To jest jedno z zagadnień rozstrzyganych w interpretacjach przynajmniej w części na rzecz stawki VAT 8%…

  Pozdrawiam serdecznie

  Odpowiedz

  Agnieszka 29 października, 2018 o 11:50

  Dzień dobry,
  mam jednoosobową fotograficzną działalność, rozliczam się na
  zasadach ogólnych i chciałabym podpytać o 8% VAT. Na czym polega
  to przeniesienie praw (majątkowych?), które ma uzasadniać niższą stawkę VAT (jeśli
  dobrze zrozumiałam)? Gdzie mam taką informację umieścić – na
  paragonie/fakturze czy w umowie z klientem? Fotografuję zarówno śluby,
  chrzty i sesje rodzinne (klient indywidualny), ale także sesje
  biznesowe, fotorelacje firmowe (klient biznesowy). Słyszałam też, że
  8% VAT dotyczy działalności artystycznej, czyli takich zdjęć, które są
  niepowtarzalne, unikalne (czyli np. ślubnych – mimo pewnej przewidywalności wydarzeń, każdy reportaż jest inny, inaczej niż w przypadku
  zdjęć produktowych, które są takie same, taśmowe, czyli nie są
  „artystyczne”) – to prawda?
  Dziękuję z góry za odpowiedź i pozdrawiam.

  Odpowiedz

  Wojciech Pietrasiewicz 29 października, 2018 o 12:39

  Dzień dobry Pani Agnieszko,

  Dziękuję za komentarz:)

  Bazując na dostępnych interpretacjach, moim zdaniem organy nie dzielą zdjęć na artystyczne i produktowe. Kluczowe jest czy zdjęcia są wyrazem działalności twórczej oraz czy honorarium fotografa dotyczy rozporządzenia autorskimi prawami majątkowymi do zdjęć. Takie honorarium w świetle poz. 181 załącznika nr 3 do ustawy o VAT może korzystać ze stawki VAT 8%. Oczywiście warto rozważyć uzyskanie własnej interpretacji w tym zakresie potwierdzającej prawidłowość takiego działania.

  Rozporządzenie to oznacza prawo do wykorzystywania zdjęć przez ich odbiorcę – zazwyczaj określa to umowa – tu mec. Karolina Sawicka będzie w stanie pomóc:)

  Zasady takiego dysponowania prawami autorskimi oraz honorarium za nie powinno wynikać z treści umowy z klientem i oczywiście z treści faktury. W bazie interpretacji MF znajdzie Pani interpretacje potwierdzające możliwość zastosowania stawki 8% odnośnie honorarium za przeniesienie praw autorskich do zdjęć realizowanych zarówno dla sesji ślubnych jak i biznesowych.

  Pozdrawiam serdecznie

  Odpowiedz

  Agnieszka 29 października, 2018 o 13:34

  Dziękuję za odpowiedź. Czyli najważniejsze jest, abym w umowie i w treści faktury umieściła informację o honorarium za przekazanie majątkowych praw autorskich do zdjęć – wtedy mogę zastosować 8% VAT (pod warunkiem, że nie są to materiały drukowane typu albumy i odbitki oraz nośniki danych jak pendrive?). Zwykłe „Usługa fotograficzna” na fakturze to za mało?

  Odpowiedz

  Malexandra 29 października, 2018 o 18:03

  Dzień dobry! Pani Karolino, czy jeśli posiadam kasę fiskalną i wystawiałam dotąd paragony, ale od pewnego czasu wszystkie płatności, jakie otrzymuję przychodzą na konto to czy muszę drukować do nich paragony czy fakt, że przelew mam w historii z banku jest wystarczający? Czy jeśli już mam kasę to każda wpłata powinna otrzymać paragon?
  Czy mając kartę podatkową mam jakieś ograniczenia przychodu rocznego jeśli i tak już mam kasę fiskalną?

  Odpowiedz

  Karolina Sawicka 30 października, 2018 o 06:11

  Dzień dobry, dziękuję za komentarz 🙂

  Każdą sprzedaż na rzecz os. fiz. nieprowadzącej działalności gospodarczej jest Pani zobowiązana ewidencjonować za pomocą kasy. To ewidencjonowanie powinno się odbywać z chwilą dokonania sprzedaży – nie później niż w momencie powstania obowiązku podatkowego, czyli z chwilą otrzymania wpłaty. Jeśli zdarza się, że klient wpłaci Pani pieniądze po południu, kwota zostanie zaksięgowana wieczorem, a Pani albo nie sprawdziła konta albo nie ma już dostępu do kasy fiskalnej, to paragon należy wystawić następnego dnia.

  Co do ograniczenia przychodu przy karcie podatkowej to wedle mojej wiedzy nie ma takiego limitu.

  Pozdrawiam serdecznie

  Odpowiedz

  Kala 7 listopada, 2018 o 13:54

  Witam, poszukuję odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie – chcę ruszyć ze ślubami, na razie 3-4 w roku, jednak dopiero od lipca 2019. Wiadomo, że aby mieć zlecenia, muszę reklamować się wcześniej. Czy jeśli nie wykażę żadnych zarobków do lipca 2019, nie muszę mieć wcześniej działalności mimo reklamy? Czy reklama bez działalności w zakresie fotografii również obliguje mnie do założenia DG?
  No i jeszcze jedna sprawa – to byłaby moja praca jedynie na wakacje. Czy byłoby możliwe rozliczanie się, na przykład przez useme, bez DG?

  Odpowiedz

  Anna 21 lutego, 2019 o 16:52

  Wszystko to co piszecie jest bardzo przydatne. Nie znam się konkretnie na tych podatkach i rozliczaniu się, ale myślę, że przez useme możesz spróbować, jeśli nie masz DG. Zaczerpnij proszę więcej informacji u swojej księgowej

  Odpowiedz

  Klaudia 2 marca, 2019 o 10:57

  Dzień dobry 😉
  Mam pytanie na które niestety nie mogę znaleźć odpowiedzi. Wykonuje głównie zdjęcia z imprez okolicznościowych. Mam tu na myśli śluby. Dostałam pozytywną interpretację co do stosowania 50% KUP. Od jakiej stawki VAT powinnam policzyć podatek ? Bardzo proszę o pomoc i pozdrawiam.

  Odpowiedz

  Karolina Sawicka 2 marca, 2019 o 14:22

  Dzień dobry, Pani Klaudio, czy Pani prowadzi działalność gospodarczą w zakresie fotografii? Bo żeby stosować 50% KUP nie może Pani takiej działalności prowadzić, a z kolei wówczas i podatek VAT Panią nie obowiązuję, więc nie wiem, w czym leży problem 🙂 Proszę spróbować sprecyzować problem.

  Odpowiedz

  Maciej 30 października, 2019 o 16:10

  Dzień dobry,
  W jaki sposób mogę opodatkować Vat 8% fotografię eventu, jeżeli nie wykonywałem go sam, lecz z pomocą drugiego fotografa? Czy wówczas sporządzam z nim umowę o dzieło z przeniesieniem praw na mnie i następnie na klienta?

  Odpowiedz

  Patryk 2 stycznia, 2020 o 23:16

  Witam,

  mam dwa pytania.
  1. Czy prowadząc działalność fotograficzną – fotografia okolicznościowa(reportaż ślubny) i będąc na karcie podatkowej mogę świadczyć swoją usługę wraz ze sprzedażą foto-książki oraz nośnika cyfrowego typu (pendrive, chmura)?

  2. Zgodnie ze specyfiką prowadzonej działalności + posiadam kasę fiskalną. W tej sytuacji przy podpisywaniu umowy i jednoczesnym pobraniu zaliczki na poczet wykonania usługi, która może nastąpić nawet za rok muszę wystawić paragon/paragon zaliczkowy? Czy mogę rozliczyć się na koniec wykonanej usługi po wykonaniu usługi?

  3. Ta sama sytuacji jak w pkt. 2 lecz mam zawieszoną działalność np. w okresie zimowym, czy mogę podpisać umowę na usługę pobierać zaliczki lecz jej nie wbijać na kasę, usługa będzie wykonywana w sezonie letnim gdzie będę miał już odwieszoną działalność?

  Odpowiedz

  Sylwia 29 marca, 2021 o 12:06

  Prowadzac działalnść gospodarczą na zasadach ogólnych ( fotografia reportażowa) , udzielam licencji lub przenoszę prawa autorskie majątkowe osobną umową cywilnoprawną, czy mogę skorzystać z 50%KUP?

  Odpowiedz

  Aga 1 marca, 2020 o 14:25

  Witam.

  Działalność twórcza w zakresie fotografiki uprawnia do stosowania 50% KUP

  Czyli rozumiem że w tym przypadku fotograf nie musi płacić tego holendarnego zusu, tylko pomniejszony podatek, ktory jak przekazujemy licencje czy tez prawa autorskie wynosi 8%
  Odnośnie zaliczek, jak to wygląda w praktyce? Podpsuje z klientem umowę o dzieło np. na sesje rodzinną, czy ślubną czyli mój klient nie musi płacić zadnej zaliczki, czy podatku, tylko ja go pożniej odprowadzam? I na podstawie czego? Jest jakieś pit?

  Odpowiedz

  Andrzej 26 marca, 2021 o 21:03

  Witam,
  a w przypadku fotografii reklamowej i produktowej jaką formę opodatkowania poleca Pani?

  Odpowiedz

  Sylwia 29 marca, 2021 o 12:08

  Prowadząc działalność gospodarczą na zasadach ogólnych ( fotografia reportażowa) ,
  udzielam licencji lub przenoszę prawa autorskie majątkowe osobną umową cywilnoprawną,
  czy mogę skorzystać z 50%KUP?

  Odpowiedz

  Andrzej 21 kwietnia, 2021 o 11:48

  Dzień Dobry Pani Mecenas,

  – wykonuję zdjęcia komunijne raz w roku
  – w jednym kościele
  – nie prowadzę żadnej aktywności marketingowej (jestem zapraszany jedynie na spotkanie z rodzicami w celu przedstawienia oferty)
  – nie inwestuję w sprzęt (od lat w zasadzie na tę okazję go jedynie wypożyczam).

  Czy mając na uwadze powyższe fakty i w kontekście tego co Pani napisała na blogu, chcąc działać zgodnie z prawem
  – nie muszę zakładać działalności gospodarczej i odprowadzać podatków?
  – mogę przyjmować wynagrodzenie z tego tytułu na prywatne konto?

  Dziękuję

  Odpowiedz

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Adwokacka Karolina Nowalska w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: